December 25 2013

Weiming China teams

 

 President 

 Chief of expert panel

   

 Lin Hao

 Xu Bingdong

   

 Vice president

 Assistant president

 Assistant president

 Chief Financial Officer

 Zhang Jun

 Zheng Yu

 Ma Xiaohu

 Yang Min

Engineering Director

 Purchasing Director

 Assistant Finance Director

Information Technical  Director

 Wang Wei

 Wu Dianjie

 Sun Wanzhi

 Liang Feng

CEO Weiming U.S.

 Deputy Director of Operations

 Deputy Director of Operations

 Deputy Director of Human Resources

Tim DiScipio

 Fang Baolin

 Yuan Aimin

 Cao Jimin

General manager of preschool education

Early childhood education director

Chief Academic Officer U.S. Executive Director Weiming Eastern Michigan Learning Center

 Zhang Hongling

 Yue Quansheng

Elaine Berndes  Glen Baker 

Principal of Shenzhen Nanshan Branch of the Affiliated High School of the Peking University

Principal of Guangzhou Expermental School of the Affiliated High School of the Peking University

Principal of Chongqing Expermental School of the Affiliated High School of the Peking University

 Principal of Guiyang Weiming Experimental  School

 Mei Liangsheng

 Lei Lixia

 Chen Yuming

 Xu Yanghua

Principal of Wuhan Weiming Expermental School of the Affiliated High School of the Peking University

Executive Principal of Chengdu Expermental School of the Affiliated High School of the Peking University

Executive Principal of Wuhan Guanggu Weiming Expermental School

Vice-Principal of Chengdu Xinjin Expermental School of the Affiliated High School of the Peking University

Zhou Enzhi

Peng Yinxiang

Qin Xinchun

Li Hengli

 

Author:Weiming Reference:Weiming